Avoimet työpaikat


Kokki
 

Inarin kirkonkylään Juutuanjoen rannalle rakennettu saamelaiskulttuurikeskus Sajos on Suomen saamelaisten hallinnon ja kulttuurin keskus. Sajos on monikulttuurisuuden kohtaamispaikka - tapahtumatalo, kongressikeskus ja kokouspaikka.
 
Etsimme Sajoksen ravintolaan töihin yrittäjähenkistä, oma-aloitteista, positiivista, joustavaa ja ammattitaitoista sekä hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa kokkia määräaikaiseen työsuhteeseen 14.1.2019 – 31.12.2019. asti. 

Monipuolisiin työtehtäviin sisältyy lounaan ja vitriinituotteiden valmistus, kokoustarjoilut, asiakaspalvelu, tukkutilauksien hoito, astioiden, laitteiden ja keittiötilojen puhtaanapito sekä muut ravintolan yleiset työtehtävät.

Hakijoilta toivomme tehtävään soveltuvaa koulutustaustaa, riittävää työkokemusta vastaavista tehtävistä sekä hygienia- ja alkoholipassia. Työssä tarvitaan päivittäin saamea, suomea ja englantia. Työaika on pääosin arkisin 9-17. 
Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laajaa saamelaiskulttuurin tuntemusta.

Tarjoamme sinulle itsenäisen ja monipuolisen työtehtävän sekä mukavan tiimin tueksesi. Ravintolatyöntekijän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VI/II mukaisesti (1879,22/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Paikka täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä.

Lisätietoa työstä antaa markkinointipäällikkö Katariina Guttorm 010 839 3109. Hakemukset lähetettävä liitteineen osoitteeseen info@samediggi.fi viimeistään4.1.2019.

Lisätietoja Sajoksesta ja Saamelaiskäräjistä nettisivuilta www.sajos.fi ja www.samediggi.fi
 


 
Kokk
 

Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥriddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurvuõđ vueiʹnnlõõttâmpäiʹǩǩ – šõddmõšpõrtt, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ.
 
Ooccâp Sajoozz poorrâmpäiʹǩǩe põrggijiõggsaž, jiõččaltteejes, positiivlaž, lueʹǯǯjeei da ämmatčeäʹppvuõđlaž di šiõǥǥvuârrvaikktemtääidaid vuäʹmsteei kookk mieʹrräiggsaž reâuggvuõʹtte 14.1.2019 – 31.12.2019 räjja.
 
Määŋgpeällsaž tuâjaid kollʼje peiʹvvporrmõõžž da vitriinouddsi raajjmõš, sååbbartaʹrjjõõllmõõžž, äʹššneǩ-kääzzkõs, tukktiʹllʼjummši håiddmõš, liiʹtti, mašinai da ǩeʹttempõrttsõõʹji pottsenâânnmõš di jeeʹres poorrâmpääiʹǩ takai tuâj
 
Ooccjin tuäivvap tuõjju ââʹnteei škoouʹlʼjemtuâǥǥa, riʹjttjeei tuâjjǩiõččlâsttmõõžž vaʹstteei tuâjain di hygienia- da alkoholpaass. Tuâjast taarbšet juõʹǩǩ peeiʹv sääʹmǩiõl, lääʹddǩiõl da eŋgglõsǩiõl. Tuâjjäiʹǧǧ lij vueiʹvv-vueʹzzest arggpeeiʹvi 9-17.
Ââʹntem-mäinnan lij tuâj õõlǥtem ââʹnteei škoouʹlʼjummuš da sääʹmǩiõl silttõs (asetõs 1727/95). Tuâj šiõǥǥhåiddmõš õõlǥat veiddsõs sääʹmkulttuur tobddmõõžž.

Taʹrjjeep tuʹnne jiõččnaž da määŋgpeällsaž tuâj di moodnas joouk tuu tuärjjõsân. Poorrâmpäiʹǩǩtuâjjla päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩõsriâššldõõǥǥväʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI/II meâldlânji (1879,22 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen  tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Pääiʹǩ tiuddeet tâʹlles ko šiõttlõs oocci käunnai.
 
Lââʹssteâđaid tuâjast oudd markknâʹsttemjååʹđteei Katariina Guttorm 010 839 3109. Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzines âlgg vuõltteed addrõʹsse info@samediggi.fimââimõõzzâst 4.1.2019.


Lââʹssteâđ Sajoozzâst da Sääʹmteeʹǧǧest neʹttseeidin www.sajos.fi dawww.samediggi.fi
 
 

 
Goahkka 
 
 
Anára girkosiidii Juvdujoga gáddái huksejuvvon sámekulturguovddáš Sajos lea Suoma sápmelaččaid hálddahusa ja kultuvrra guovddáš. Sajos lea máŋggakultuvrralašvuođa gávnnadanbáiki, dáhpáhusdállu, kongreassaguovddáš ja čoahkkinbáiki.


 
Mii ohcat Sajosa restauráŋŋii bargui fitnodatdoallilágan, iešheanalaš, positiivvalaš, njuovžilis ja ámmátdáiddolaš goahka, geas leat buorit vuorrováikkuhandáiddut, mearreáigásaš bargogaskavuhtii 14.1.2019 – 31.12.2019 rádjái.


Máŋggabealálaš bargguide gullet lunšša ja vitriidnabuktagiid ráhkadeapmi, čoahkkinguossoheamit, áššehasbálvaleapmi, grossagávpediŋgomiid dikšun, lihtiid, rusttegiid ja gievkkanlanjaid buhtisin doallan sihke eará restauráŋŋa almmolaš barggut.

Ohccis mii sávvat bargui heivvolaš skuvlenduogáža, doarvái guhkes bargovásáhusa vástideaddji bargguin sihke hygieniija- ja alkoholapássa. Barggus dárbbaša beaivválaččat sámegiela, suomagiela ja eaŋgalasgiela. Bargoáigi lea váldooasis árgabeivviin 9-17. Gelbbolašvuođagáibádussan lea barggu eaktudan heivvolaš skuvlejupmi ja sámegiela dáidu (ásahus 1727/95). Barggu ceavzilis dikšun gáibida viiddis sámekultuvrra dovdamuša.
 

Mii fállat dutnje iehčanas ja máŋggabealálaš barggu sihke somás mielbargiid joavkku du doarjjan. Restoráŋŋabargi bálká mearrašuvvá Sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási VI/II mielde (1879,22/mb). Vuođđobálkká lassin barggus máksojuvvo 24 % sámeguovllu lassi ja bargovásáhusa mielde vásáhuslasit. Bálká devdojuvvo dalánaga go heivvolaš ohcci gávdno.

Lassedieđuid barggus addá márkanastinhoavda Katariina Guttorm 010 839 3109. Ohcamušaid čuvvosiiguin galgá sáddet čujuhussii info@samediggi.fi maŋimuštá 4.1.2019..


Lassedieđut Sajosis ja Sámedikkis neahttasiidduin www.sajos.fi ja www.samediggi.fi
 
 


Kokkâ
 

Aanaar markkânân Juvduujuv riidon huksejum sämikulttuurkuávdáš Sajos lii Suomâ sämmilij haldâttuv já kulttuur kuávdáš. Sajos lii maaŋgâkulttuurlâšvuođâ kuáhtámsaje – tábáhtustáálu,  kongreskuávdáš já čuákkimsaje.
 
Mij uuccâp Saijoos raavâdviäsun paargon irâtteijeeluándulii, jiešráđálii, positiivlii, njyebžilis já áámmáttáiđulii sehe šiev vuáruvaikuttâstááiđuid omâsteijee kookâ meriáigásii pargokoskâvuotân 14.1.2019 – 31.12.2019. räi. 

Maaŋgâpiälásâš pargo ana sistees peivimáállás já vitriinpyevtittâsâi rähtim, čuákkimfalâdem, äššigâspalvâlem, tukkutiilámij hoittám, liitij, piergâsij já kievkkântiilij putesin toollâm sehe eres raavâdviäsu almolijd pargoid.

Occein mij tuáivup paargon hiäivulii škovlimtuáváá, tuárvi kuhes pargohárjánem västideijee pargoin sehe hygienia- já alkoholpaasâ. Pargoost tarbâšuvvoo piäiválávt sämikielâ, suomâkielâ já eŋgâlâskielâ. Pargoäigi lii iänááš argâpeeivij 9-17. 
Tohálâšvuotâiähtun lii pargo vaattâm hiäivulâš škovlim já sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Pargo miänástuvvee hoittám váátá vijđes sämikulttuur tubdâm.

Mij faallâp tunjin jiešráđálii já maaŋgâpiälálii pargo sehe hävskis juávhu tuu toorjân. Raavâdviäsupargee pälkki miärášuvá Sämitige pálkkááttemvuáháduv vátávâšvuotâtääsi VI/II miäldásávt (1879,22/mp). Vuáđupäälhi lasseen pargoost máksojeh 24 % sämikuávlu lase já pargohárjánem mield miärášuvvee hárjánemlaseh. Saje tiävdoo tállán, ko hiäivulâš occee kávnoo.

Lasetiäđuid pargoost addel markkânistemhovdâ Katariina Guttorm 010 839 3109. Ucâmušâid lahtosijdiskuin kalga vuolgâttiđčujottâsân info@samediggi.fi majemustáá4.1.2019.

Lasetiäđuh Sajosist já Sämitiggeest láá nettisiijđoin www.sajos.fi já www.samediggi.fi