Avoimet työpaikat

Sajos hakee laitoshuoltajan sijaista

 

Laitoshuoltajan tehtävänä on huolehtia Sajoksen tilojen päivittäisestä siivoamisesta ja lisäksi tarpeen

mukaan avustaa talossa järjestettävien kokousten ja tapahtumien käytännön järjestelyissä.

 

Sijaisuus alkaa 10.7.2019 ja kestää 23.8.2019 saakka. Työn menestyksellistä hoitamista edesauttavat

laitoshuoltajan tutkinto tai vastaava ja riittävä kokemus uudenaikaisten julkisten tilojen siivouksesta.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, positiivisuutta sekä joustavaa ja itsenäinäistä työotetta.

Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VII/IV mukaan,

peruspalkka on 1575,81, minkä lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen

lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

 

Hae työpaikkaa 21.6. mennessä oheisen linkin kautta https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?43f9605e

Lisätietoja työstä antaa markkinointipäällikkö Katariina Guttorm, katariina.guttorm@samediggi.fi, puh. 010 839

3109. Sajoksen toimintaan voit tutustua osoitteessa www.sajos.fi

 

 

 
Sajos ocá lájádâshuolâtteijee sajasii

 

Lájádâshuolâtteijee pargon lii huolâttiđ Saijoos tiilij jyehipiäiválii čurgiimist já toos lasseen táárbu mield išediđ táálust ornimnáál čuákkimij já tábáhtusâi keevâtlijn ornimijn.

 

Sajasâšvuotâ álgá 10.7.2019 já pištá 23.8.2019 räi. Pargo miänástuvvee hoittám iššeed lájádâshuolâtteijee tođhos tâi västideijee já kelijdeijee hárjánem uđđâáigásij almolij tiilij čurgiimist.

Mij anneep áárvust šiev vuáruvaikuttâstááiđuid, positiivlâšvuođâ sehe njyebžilvuođâ já jiečânâs pargovyevi.

Pälkki meriduvvoo sämitige pälkkivuáháduv vátávâšvuotâtääsi VII/IV mield,

vuáđupälkki lii 1575,81 eurod/mp, mon lasseen máksoo 24 % sämikuávlu lase já hárjánemlaseh, moh meriduvvojeh pargohárjánem mield.

 

Uusâ pargosaje 21.6. räi čuávuváá liiŋkâ peht https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?43f9605e

Lasetiäđuid pargoost addel markkânistemhovdâ Katariina Guttorm, katariina.guttorm@samediggi.fi, puh. 010 839 3109. Saijoos tooimân tun puávtáh uápásmuđ čujottâsâst www.sajos.fi

 

 

Sajos ohcá lágádusfuolaheaddji sadjásačča

 

Lágádusfuolaheaddji bargun lea fuolahit Sajosa lanjaid beaivválaš čorgemis ja lassin dárbbu mielde

veahkehit dálus ordnejuvvon čoahkkimiid ja dáhpáhusaid geavada ordnemiin.

 

Sadjásašvuohta álgá 10.7.2019 ja bistá 23.8.2019 rádjai. Barggu ceavzilis dikšuma veahkehit lágádusfuolaheaddji dutkkus dahje vástideaddji skuvlejupmi ja doarvái buorre hárjánupmi ođđaáigásaš almmolaš lanjaid čorgemis. Atnit árvvus buriid gulahallandáidduid, positiivvalašvuođa sihke njuovžilis ja iehčanas bargovuogi.

Bálká mearrašuvvá sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási VII/IV mielde,

vuođđobálká lea 1575,81 euro/mb, man lassin máksojuvvojit 24 %:a sámeguovllu lassi ja ahkelasit, mat mearrašuvvet bargohárjánumi mielde.

 

Oza bargosaji 21.6. rádjai mielčuovvu liŋkka bokte https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?43f9605e

Lassidieđuid barggus addá márkanastinhoavda Katariina Guttorm, katariina.guttorm@samediggi.fi, tel. 010 839 3109. Sajosa doibmii sáhtát oahpásmuvvat čujuhusas www.sajos.fi

 

 

 Sajos ååcc strooiʹtelhuõllʼjeei sâjjsa

 

Strooiʹtelhuõllʼjeei tuâjjan lij ââʹnned huõl Sajoozz sõõʹji juõʹǩǩpeivvsaž čiistmest da lââʹssen taarb mieʹldd veäʹǩǩted põõrtâst riõššum såbbri da šõddmõõžži takai riâššmõõžžin.

 

Sâjjsažvuõtt älgg 10.7.2019 da peštt 23.8.2019 räjja. Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe strooiʹtelhuõllʼjeei tuʹtǩǩõs leʹbe vaʹstteei da riʹjttjeei ǩiõččlâsttmõš ođđäiggsaž õõlmâs sõõʹji čiistmest. Uʹvddep äärv šiõǥǥ vuârrvaikktemtääidaid, positiivlažvuõʹtte di lueʹǯǯjeei da jiõččnaž tuâjast tääʹvtummša. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VII/IV mieʹldd, vuâđđpäʹlǩǩ lij 1575,81 euʹrred/mp, koon lââʹssen määuʹset 24 %:tt sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid.

 

Ooʒʒ tuâjjpääiʹǩ 21.6. mõõneeʹst tän liiŋk pääiʹǩ https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?43f9605e

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd markknâʹsttemjååʹđteei Katariina Guttorm, katariina.guttorm@samediggi.fi, teʹl. 010 839 3109. Sajoozz tuåimmjummša vuäitak tobdstõõttâd addrõõzzâst www.sajos.fi